Toplantı No : 2019/33
Toplantı Tarihi : 16.08.2019
Karar No : 26

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İPC. (365–MCT YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 07.08.2019 tarih ve 760 sayılı yazısına konu, 365 logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 30.07.2019 tarihinde 00:00 ile 12:00 saatleri arası yayınlarında yer verdiği ticari iletişim yayınlarına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

365 logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 30.07.2019 tarihinde 00:00 ile 12:00 saatleri arası yayınlarında yer verdiği ticari iletişim yayınlarında ayrıntıları uzman raporunda belirtildiği üzere; bir saatlik zaman diliminde yayınladığı reklam kuşaklarının toplam sürelerinin, yasal sınır olan 12 dakikanın üzerinde olduğu, örnek olarak alınan saat 09:40’da yayınladığı reklam kuşağı süresinin 30 dakika olduğu, dolayısıyla kuruluşun, 6112 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olarak, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde 12 dakikayı aşacak şekilde reklam yayınına yer verdiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle söz konusu yayında, 6112 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.” hükmünün ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8 inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.