Toplantı No : 2018/52
Toplantı Tarihi : 26.12.2018
Karar No : 16

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, İdari Para Cezası ve Program Yayını Durdurma, (FOX– HUZUR RADYO TV A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 17.12.2018 tarih ve 1020 sayılı yazısına konu FOX logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 08.10.2018 tarihinde saat 20:59’da yayınlanan “Yasak Elma” isimli dizi film yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere; FOX logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından 08.10.2018 tarihinde saat 20:59’da yayınlanan “Yasak Elma” isimli dizi filminde geçen diyaloglarda;"Aa Halit.- Bir yere mi gidiyorsun?- Evet.- 5 dakikan var mı? - Erim'e bir şey mi oldu?- Erim çok iyi.- Gel.- Senin Bülent'le aranda bir şey mi var?- Anlamadım.- Anlaşılmayacak bir şey yok. Var mı yok mu? - Pardon biz boşanmadık mı? Ben bekar bir kadınım, sana hesap verecek halim yok. - Cevap ver bana.- Bana bu soruyu soramazsın Halit.- Adam iş yerime geliyor, eski eşime asılıyor, bu cesareti nereden buluyor?- Halitcim, ben genç ve güzel bir kadınım, bunu anlaman için biraz geç olmadı mı? - Görüşmeyeceksin o herifle.- Halit sen iyi misin hı? Canım kiminle isterse görüşürüm sanane. Sen beni Zerrin'le karıştırdın heralde. Evde oturup senin bana geri dönmeni mi bekleyeyim hı.- Ha yani aranızda bir şey var. - Şimdi yok ama olabilir. - Olmayacak.- Sen basbaya beni kıskanıyorsun. dur ben sana bir bardak su getireyim. .....-Halitcim, bence sen suyunu iç ve artık evine git. Enerjini yeni karına harca. Bırak bende bekar hayatımın tadını çıkarayım. - Doğru konuş. Sen oğlumun annesisin ve ona göre yaşayacaksın. -Ben bir şey yapmıyorum ki zaten. Ayrıca Bülent'le de aramda hiçbir şey yok. Eski arkadaşına bakacak halim yok heralde. Ama bu ilerde hayatımda bir erkek olmayacağı anlamına gelmiyor. Bence buna alışsan iyi olur Halit.-Ender, ben Erim'i düşünüyorum, ona bir laf gelsin istemiyorum. - Öyle mi? Bana hiç öyle gelmedi. Bence sen evdeki o köylü güzelinden sıkıldın ve gerçek bir kadınla olmanın ne demek olduğunu unuttun. Benim başka biriyle olma ihtimalim bile seni deli etti. Çünkü sen de hala içten içe beni istiyorsun. - Biliyordum.- Neyi?- Benden vazgeçmediğini.- Ender lütfen.-Yalan mı? Bir hırs uğruna evliliğimizi çöpe attın. Beni hala seviyorsun, beni kimseyle paylaşmak istemiyorsun, kabul et. Halit biz ruh ikiziyiz, birbirimizin aynısıyız. Gel dön yaptığın şu hatadan, hı.- Bunları konuşmak istemiyorum. - Bunu şimdi konuşmasak, sonra illa ki konuşacağız. - Benim kafamı toparlamam lazım.- Yıldız'ı gerçekten sevseydin kafan karışmazdı, benim başkasıyla olacağım fikri seni bu kadar deli etmezdi. Bana sinir olduğun için onunla birlikte oldun, hı? Ama şimdi nerdesin? Bak. Senin yerin benim yanım Halit, bunu sende biliyorsun. - Konuşmak istemediğimi söyledim.- Okey. O zaman senin istediğin şeylerden konuşalım. Eski günlerdeki gibi ha. Ama önce ben sana atıştıracak bir şeyler hazırlayayım." şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu dizi filmde; aile ilişkilerinin temsil edildiği kalıpların toplumun genelinde kabul gören yargı ve anlayışları temsil etmeyen, sadece belli bir zümrenin kabul edebileceği nitelikte bir senaryo ile kurgulandığı, oysa ki, toplumsal düzeyde ele alındığında milli manevi değerlerin geniş sınırlar içinde tanımlandığı, ancak toplumun temelini oluşturan aile ve ona ait korunması gereken değerlerin sosyolojik olarak toplumun genelinin anlaştığı ve gündelik yaşamda kültürel ve davranış kalıplarını biçimlendiren değerlerden oluştuğu, söz konusu değerlerin yeni nesillere aktarılmasına aracılık eden ailenin, özellikle televizyon içeriklerinden birinci derecede etkilenen konumu nedeniyle, yayın kuruluşlarının bu doğrultuda değerlerin korunması ve aile değerlerine zarar verebilecek nitelikteki yayınlardan kaçınması yayıncı sorumluluğunun bir gereğidir.

Dolayısıyla, toplumsal yaşamda genel düzeyde kabul görmeyen ilişki biçimlerinin konu edildiği söz konusu dizi filmde; "eski eşin baştan çıkarılması, eski eşin ise evli olduğu halde bu baştan çıkarılmaya karşılık vererek aldatma fiilinin bir parçası olması" yayın kuruluşunun editoryal bağımsızlığının kapsamı dışında toplumun ahlaki,milli, manevi ve de aileye ait değerlerine zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan; "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ilkesinin ihlali nedeniyle;

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz. Ayrıca, idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idarî para cezası ile birlikte idarî tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idarî para cezasına veya tedbire de karar verilebilir.” hükmü uyarınca, idari para cezası ve program yayını durdurma idari tedbirinin uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Eylül 2018 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 22.110.330,22 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde beş (%5) 1.105.517,00 Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) İdarî tedbir olarak, ihlale konu PROGRAM YAYINININ TAKDİREN 5 (BEŞ) KEZ DURDURULMASINA, bu idari tedbirin uygulanma zamanın kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

c) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “… Yükümlülük veya yasağa aykırılık dolayısıyla idarî tedbir olarak programın yayınının durdurulması kararının verilmesi halinde, yaptırım uygulanmasına sebebiyet veren fiilin işlenmesinden dolayı sorumluluğu olan programın yapımcısı veya varsa sunucusu, yayının durdurulduğu süre zarfında, aynı veya farklı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hiçbir ad altında başka bir program yapamaz veya sunamaz.” hükmü uyarınca, işlem yapılması hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

d) İdari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan programın yerine, Üst Kurulca gönderilen programların, programın başında; “Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 26.12.2018 tarih ve 2018/52 sayılı toplantısında alınan 16 No’lu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 08.10.2018 tarihinde saat 20:59’da yayınladığı "Yasak Elma" isimli dizi film yayınında, 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan, yayın hizmetleri ‘Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.’ ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır.” metninin anlaşılır şekilde okunarak DVD/CD’de yer aldığı şekliyle ticari iletişim yayını içermeksizin yayınlanmasına, ayrıca anılan metnin program yayını süresince ekranın altında akar yazı ile verilmesine,

e) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Üst Kurul Üyesi İlhan TAŞCI’nın karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.