Toplantı No : 2018/52
Toplantı Tarihi : 26.12.2018
Karar No : 17

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, İdari Para Cezası ve Program Yayını Durdurma, (KANAL D– DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 07.12.2018 tarih ve 1002 sayılı yazısına konu KANAL D logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 03.12.2018 tarihinde saat 22:15’de yayınlanan “Hayat Sana Güzel” isimli sinema filmi yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere; KANAL D logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından 03.12.2018 tarihinde saat 22:15’de yayınlanan “Hayat Sana Güzel” isimli sinema filmi yayınında geçen diyaloglarda; “Efendim Satı hanımın selamı var- gönderdiğim hediyeyi beğenmiş mi?- Almadı efendim- Niye lan?- Geri gönderdi. efendim o gönderdiği 500 altını alsın dedi münasip bir tarafına (...) dedi efendim. - Ya Burcu ne var vır vır ne var?-Afişler efendim- Afişler mi? Azimle çalışan Azmi'yle oturur'. Yav ne kadar yaratıcı bir şey ya. şeytanın aklına gelmez böyle bir slogan. Burcu ne bu? azimle (…) bu ne bu ne bu bu ne? Kim bu adam Burcu?- Stil danışmanımızın önerisi...- Stil danışmanınız sit...(…) Allah Allah küfür ettireceksin şimdi ha!- Bunlarda (…) gibi para var. Hiç acıma bu hıyarlar yerler tamam mı? Yerleştir. Ruslara yaptığımızın iki katı anladın sen, hiç acıma geçirmeye bak, al ifadelerini- Siz hiç merak etmeyin efendim, biz münasip bir şekilde şey yapacağız.- Yav münasibini filan boş ver, yerleştir diyorum sana, hiç acıma.- Kız bana bak sen şey mi diyorsun aşkı ateşlendir mi diyorsun?- Hayır memeleri büyüt diyorum, memeleri, Yahu Mustafa benim nereme bayılıyor sanıyorsun. (…)- Aaaaa ayol benimkileri zor taşıyorum küçülttüreyim diyordum.- Kızım rekabet büyük, büyüteceksin.- Ay rekabet büyükte bunlarda küçük değil yani.- Bütün müşterilerim başlangıçta hep aynı şeyi söyler, "eşim beni aldatmaz" Ama ne olur? Bal gibi aldatır.- Yani bunu biraz alıştıra alıştıra söyleseniz. Kadıncağız üzülüyor. Şimdi öyle pattadanaktan olmuyor yani.-Kocanız son zamanlarda çok para harcıyor muydu?- Yani son zamanlarda oğlum ne isterse alıyor- Peki dalgın, düşünceli kötü rüyalar görüyor muydu?- Ay hep dalgın, hep düşünceli, hep böyle kabuslar içinde uyanıyor- Peki size iltifatlar ediyor da icraata geçmiyor mu?- İcraat derken?-Yav icraat derken şeyden bahsediyor, işte anlasana fifik, fifik - Hııı o kısımda maalesef tık yok. - (Selim'e) Benim durumum şu (kıvranıyor) Ya nasıl söyleyeceğim...- Söyle patron bana her şeyi söyleyebilirsin- Öyle de şeyim ben...- Yine o şakalardan Azmi Bey, patron sen az değilsin.- Selim öyle oldu işte oğlum, öyle diyorum benden iyi mi bilecen. O yüzden Azmi Abine küçücük bir iyilik yapacaksın.- Nasıl bir iyilik?- Büyüktür.. mutlaka ama küçük bir iyilik yani bir kere, bir kere bir şey yapacaksın- Yok Azmi bey olmaz öyle şey - Yav bak bunca yıl emek verdim sana Amerikalara gönderdim ya bir kere ya bir kere.- Olur mu öyle şey. Ben her şeyi yaparım dedim de...- Neden olmasın, neden olmasın? Lan ne var bunda alt tarafı Behiye ile evleneceksin.- Haaaa o da olmaz tabii de...- Ha ne lan, haaa ne? Sen ne zannettin, sen ne zannettin? Sen bunca yıllık Azmi beye. Çık, çık dışarı, pis, pis, pis!...  " şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu sinema filminde; genel ahlaka aykırı nitelikte, argo ve cinsel imalar içeren kelimelerin ve tutumların yer aldığı, karısını kendisinden soğutmak amacıyla çarpık ilişkiler yaşadığını ima eder tarzda hareketler sergileyen Azmi karakterinin, bu tarz söylem ve tutumlarının kamuoyunda ailenin korunması ve genel ahlak ilkesine dair algıyı olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan; "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ilkesinin ihlali nedeniyle;

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz. Ayrıca, idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idarî para cezası ile birlikte idarî tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idarî para cezasına veya tedbire de karar verilebilir.” hükmü uyarınca, idari para cezası ve program yayını durdurma idari tedbirinin uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Kasım 2018 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 24.979.751,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde iki (%2) 499.595,00 Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA OYBİRLİĞİ İLE,

b) İdarî tedbir olarak, ihlale konu PROGRAM YAYINININ TAKDİREN 2 (İKİ) KEZ DURDURULMASINA Üst Kurul Üyesi Ebubekir ŞAHİN ve Taha YÜCEL’in karşı oyları ve oyçokluğu ile,

Bu idari tedbirin uygulanma zamanın kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

c) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “…Yükümlülük veya yasağa aykırılık dolayısıyla idarî tedbir olarak programın yayınının durdurulması kararının verilmesi halinde, yaptırım uygulanmasına sebebiyet veren fiilin işlenmesinden dolayı sorumluluğu olan programın yapımcısı veya varsa sunucusu, yayının durdurulduğu süre zarfında, aynı veya farklı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hiçbir ad altında başka bir program yapamaz veya sunamaz.” hükmü uyarınca, işlem yapılması hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

d) İdari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan programın yerine, Üst Kurulca gönderilen programların, programın başında; “Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 26.12.2018 tarih ve 2018/52 sayılı toplantısında alınan 17 No’lu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 03.12.2018 tarihinde saat 22:15’de yayınladığı "Hayat Sana Güzel" isimli sinema filmi yayınında, 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan, yayın hizmetleri ‘Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.’ ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır.” metninin anlaşılır şekilde okunarak DVD/CD’de yer aldığı şekliyle ticari iletişim yayını içermeksizin yayınlanmasına, ayrıca anılan metnin program yayını süresince ekranın altında akar yazı ile verilmesine,

e) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Karar verildi.


Toplantıya Ait Şerhler

Toplantı No : 2018/52 Toplantı Tarihi : 26.12.2018 Karar No : 17

Üst Kurul’un 26.12.2018 tarih ve 52 sayılı toplantısında alınan 17 no.lu karara karşı oy yazısı.
Üst Kurul Üyesi
Taha YÜCEL Şerhidir.

Toplantı No : 2018/52 Toplantı Tarihi : 26.12.2018 Karar No : 17

Üst Kurulun 26.12.2018 gün 52 sayılı toplantıda aldığı 17 no.lu karara karşı oy yazısı.
Üst Kurul Üyesi
Ebubekir ŞAHİN Şerhidir.