Toplantı No : 2020/12
Toplantı Tarihi : 19.03.2020
Karar No : 31

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin ihlali nedeniyle, İdari Para Cezası ve Program Yayını Durdurma, (beIN Movies HD Stars– TRİTON TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 18.03.2020 tarih ve 375 sayılı yazısına konu beIN Movies HD Stars logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 16.03.2020 tarihinde saat 00:54’de yayınladığı "Zirvedeki Beş (Top Five)" isimli yabancı film yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, beIN Movies HD Stars logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 16.03.2020 tarihinde saat 00:54’de yayınladığı "Zirvedeki Beş (Top Five)" isimli yabancı filmin saat 01:16:50'de yayınlanan sahnesinde, ana karakterin bir otel odasında iki kadın arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği bölümde, karakterlerin önündeki masada bir tepsi ve tepsinin içinde de uyuşturucu madde olduğu düşünülen birtakım maddeler, sigara kağıtları ve çakmak olduğu, “ana karakterin otumuz var, tozumuz var, ne isterseniz var" şeklinde ifadelerle, tepside yer alan maddeleri kağıda sarıp içtikleri uyuşturucunun etkisini göstermesiyle birlikte üzerlerinde iç çamaşırlarıyla otel odasında yastık savaşı yapmaya başladıkları görülmüştür.

Söz konusu film için kullanılan 18+ akıllı işareti filmin 18 yaşından küçüklere uygun olmadığını ve saat 24:00'ten önce yayınlanamayacağını ifade etmektedir. Ancak 18+ işareti, yukarıda belirtilen bu yaş ve saat sınırına uyulduğunda her türlü yayının yapılabileceği anlamını taşımamaktadır. Akıllı işaret kullanımı, yayıncının 6112 sayılı Kanun'da belirtilen yayın ilkelerine uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca, toplumda uyuşturucuyla mücadelenin önemli bir ayağı da medyadır. Uyuşturucuyla mücadelede, görsel ve işitsel medya hizmet sağlayıcılarına da büyük bir sorumluluk düşmektedir.

İhlale konu filmin ilgili sahnesinde her ne kadar ot sarılan sigara kağıdının görüntüsü flulaştırılarak verilmiş ise de, görüntüler ve kullanılan ifadeler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu sahnenin uyuşturucu kullanımı olumsuz bir durum olarak değil, eğlenceli bir ortamın parçası şekilde sunulduğu, dolayısıyla uyuşturucu kullanımının özendirildiği kanaatine varılmıştır.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan; "Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesinin ihlali nedeniyle;

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz. Ayrıca, idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idarî para cezası ile birlikte idarî tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idarî para cezasına veya tedbire de karar verilebilir.” hükmü uyarınca, idari para cezası ve program yayını durdurma idari tedbirinin uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %2 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Şubat 2020 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 196.936,44 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 25.881 (yirmibeşbinsekizyüzseksenbir) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) İdarî tedbir olarak, ihlale konu PROGRAM YAYINININ TAKDİREN 2 (İKİ) KEZ DURDURULMASINA, bu idari tedbirin uygulanma zamanın kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

c) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “…Yükümlülük veya yasağa aykırılık dolayısıyla idarî tedbir olarak programın yayınının durdurulması kararının verilmesi halinde, yaptırım uygulanmasına sebebiyet veren fiilin işlenmesinden dolayı sorumluluğu olan programın yapımcısı veya varsa sunucusu, yayının durdurulduğu süre zarfında, aynı veya farklı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hiçbir ad altında başka bir program yapamaz veya sunamaz.” hükmü uyarınca, işlem yapılması hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

d) İdari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan programın yerine, Üst Kurulca gönderilen programların, programın başında; “Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 19.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı toplantısında alınan 31 No’lu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 16.03.2020 tarihinde saat 00:54’de yayınladığı "Zirvedeki Beş" isimli sinema filmi yayınında, 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan, yayın hizmetleri ‘Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz.’ ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır.” metninin anlaşılır şekilde okunarak DVD/CD’de yer aldığı şekliyle ticari iletişim yayını içermeksizin yayınlanmasına, ayrıca anılan metnin program yayını süresince ekranın altında akar yazı ile verilmesine,

e) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.