Toplantı No : 2017/12
Toplantı Tarihi : 22.03.2017
Karar No : 26

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlali nedeniyle İdari Para Cezası, (FARKLI TV– BAŞAK VİZYON RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK SANAYİ TİCARETA.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 01.03.2017 tarih ve 333 sayılı yazısına konu, FARKLI TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 10.02.2017 tarihinde, saat 11:38’de “Canlı” ibaresiyle yayınladığı “Farkı Bul Kazan” isimli telefon yoluyla yarışma yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, 10.02.2017 tarihinde, saat 11:38’de başlayıp 1 saat 18 dakika aralıksız olarak devam eden "Farkı Bul Kazan" isimli programda; sunucu tarafından "Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programından herkese selamlar sevgiler, merhabalar, merhabalar. Şimdi şimdi şimdi bir izleyenimize tam 19.000 TL, tam 19.000 TL para ödülünü vereceğiz...Bir izleyenimize canlı yayında canlı canlı tam 19.000 TL, 19.000 TL'yi hediye olarak yani bedavaya vereceğiz...Ekranda görmüş olduğunuz gibi 20 tane resim var. Her resmi de numaralandırdık. Her resmin numarası farklı farklı. Bu 20 tane resim içerisinde 2 tanesi farklı resim. 2 tane resim farklı. Farklı olan resimleri de ayrı ayrı bölümlere koyduk...Farklı olan bu 2 resmi bulmanız lazım...Canlı yayın numarasını arıyorsunuz "yarışmaya hoşgeldiniz" cümlesini zaten duyacaksınız, "yarışmaya hoşgeldiniz" cümlesini duyun sistem otomatik olarak bana bağlıyor. Ben de doğru cevabı veren ilk izleyenimize canlı yayında 19.000 TL'yi vereceğim abicim...Bu arada parayı nasıl yollayacağız? Hesap bilginizi alıyoruz ve 5 dakika içerisinde hesabınıza EFT aracılığıyla yolluyoruz...” şeklinde ifadelerle, söz konusu yayında 19.000 TL para ödülü verileceğinin ifade edildiği, ekran altında telefon numarası "08882992424" ve "Hemen ara bağlan kazan - Farklı 2 resmi bulun", "Yarışmaya 18 yaşından büyükler katılabilir. 18 yaşından küçükler kazanmış olsa bile ödülü kazanamazlar. Bu servisi arayan ve servisin sorduğu soruya en hızlı cevap veren kişi ödülü almaya hak kazanır. Ücretlendirme Türk Telekom Mobile, Turkcell, Vodafone 20 TL/dk.dır. Bu servis 2 dk.ile sınırlıdır" ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu yayınının bilgi iletişim araçları (telefon) yoluyla yarışma içerdiği ve programda doğru cevabı bilen seyircilere para ödülü verileceğinin ifade edildiği, ayrıca programda telefon numarasının dakika ücretinin 20 TL gibi yüksek bir bedel olduğu, arayan ve ekrandaki soruya doğru cevap veren kişilerin tamamının canlı yayına bağlanmasının mümkün olmaması nedeniyle izleyicilerin uzun süre hatta bekletilip maddi kayıplara uğratılabileceği, dolayısıyla bu tür yayınların yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına zarar verebileceği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında; 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

1-) 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan; "Bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma veya lotarya içeremez, dinleyici ve seyircilere ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine aracılık edemez." hükmü ile 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek zorundadır,” hükümlerinin ihlali nedeniyle,

Kuruluşa, 17, 19.07.2016 tarihli yayınları nedeniyle evvelce 03.08.2016 tarih ve 2016/41 sayılı toplantısında alınan 25, 26  no’lu Üst Kurul Kararıyla 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile 14.01.2016 tarihli yayınları nedeniyle evvelce 04.02.2016 tarih ve 2016/07 sayılı toplantısında alınan 33 no’lu Üst Kurul Kararlarıyla 6112 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasının (c) bendi uyarınca, uyarı yaptırımı uygulandığı tespit edildiğinden aynı hükümlerin tekraren ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…ihlalin tekrarı hâlinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca, kuruluş hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği,

Bu itibarla; aynı yayınla, birden fazla yayın ilkesi ihlali olduğundan ve her iki ihlalin de idari para cezası yaptırımını gerektirdiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, bahse konu ihlallerden en ağır (tek) cezanın verilmesi öngörüldüğünden,

İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ocak 2017 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) (2017 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 14.908 (ondörtbindokuzyüzsekiz) Türk Lirasından az olamayacağından 14.908 TL.İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-) İhlale konu yayında 800’lü telefon numaraları yoluyla para ödülü dağıtılması nedeniyle, dosyanın; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.” ve “Tüketicinin ve son kullanıcının korunması” başlıklı 48’inci maddesindeki,; “Kurum, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketici ve son kullanıcıların, hizmetlere eşit koşullarda erişebilmelerine ve hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik usul ve esasları belirler.” hükümleri kapsamında, değerlendirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.