Toplantı No : 2019/32
Toplantı Tarihi : 05.08.2019
Karar No : 11

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca İdari Para Cezası ve Program Yayını Durdurma, (metro RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 01.08.2019 tarih ve 752 sayılı yazısına konu metro RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 30.07.2019 tarihinde saat 21:16’da yayınladığı "Şanslı 2" adlı yarışma program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 30.07.2019 tarihinde saat 21:16’da yayınladığı "Şanslı 2" adlı yarışma programda; "Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Şanslı 2'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz... Stüdyomuzda neler var, bak ekmekliğimiz, çamaşır makinamız, fırınımız, bulaşık makinamız, sonra mikro dalga fırınımız, buzdolabımız, hemi de iki kapılı, bitti mi motorsikletlerimiz... Şimdi elektrikli arabaya geçiyorum... Bu stüdyoya en büyük ödülümüz sığmadığı için şu anda diğer stüdyoda onlar bizi hazır bekliyorlar. Bu gecenin en büyük ödülü olan bu geceki arabamızı tanıtmak için… Bugün bu yarışmada bu arabayı vermek, bu ödülleri vermek için filozof soruları sormayacağız, abuk subuk sorular sormayacağız. Yapmanız gereken sadece ne biliyor musunuz. Ekrandaki numarayı düşürmek, düşürdükten sonra iki dakikalık süre içerisinde benimle evet hayır oynayacaksınız. Eğer iki defadan fazla evet ve hayır kullanmazsanız... dilediğin kutuya gideceğiz... Evet, burda gördüğünüz 1'den 40'a kadar kutular. Bu kutulardan birini seçiyorsunuz ve belki de büyük ödül araba sizin oluyor... Şurda benim arkamda bir kutu görüyorsunuz kurdeleli... Bu kutu ne biliyor musunuz, bak adı yazıyor yarışmanın Şanslı 2 kutusu... Bu kutu hayatınızın kutusu. Birazdan bu kutu ile ilgili bir bomba, evet stüdyoda bir bomba patlatacağım... Siz ekrandaki numaraları aramaya devam ediyorsunuz, canlı yayında bağlanıyorsunuz…","Canlı Bağlantı Ücretsiz Hat 0212 700 34 …, Araba, Motorsiklet, Koltuk Takımı Ve Birbirinden Büyük Ödüllerin Sahibi Siz Olabilirsiniz!.. ", “Şanslı 2 Kutusu Ücretsiz Hat 0212 975 07 …” şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu yayında, yayınının bilgi iletişim araçları (telefon) yoluyla yarışma içerdiği ve yarışmada başarılı olan kişilere seçmiş oldukları kutudan çıkan ödülü veya sunucunun önereceği hediyelerin verileceğinin belirtildiği, dolayısıyla kuruluşunun bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma yaptığı ve izleyiciye hediye verilmesine aracılık ettiği, bu nedenle mezkur yayında 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. 

Anılan yayın kuruluşu hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin ihlali nedeniyle; Kanun’un 32’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, ihlalin ağırlığı, ihlalin mahiyeti, anılan madde ile korunmak istenen kamusal menfaat göz önünde bulundurularak, %5 oranında idari para cezası uygulanmasına ve idari tedbir olarak program yayınının takdiren beş (5) kez durdurulmasına, karar verilmiştir.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan; "Bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma veya lotarya içeremez, dinleyici ve seyircilere ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine aracılık edemez." hükmünün ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz. Ayrıca, idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idarî para cezası ile birlikte idarî tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idarî para cezasına veya tedbire de karar verilebilir.” hükmü uyarınca, idari para cezası ve program yayını durdurma idari tedbirinin uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa % 5 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 115.169,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) İdarî tedbir olarak, ihlale konu PROGRAM YAYINININ TAKDİREN 5 (BEŞ) KEZ DURDURULMASINA, bu idari tedbirin uygulanma zamanın kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

c) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “… Yükümlülük veya yasağa aykırılık dolayısıyla idarî tedbir olarak programın yayınının durdurulması kararının verilmesi halinde, yaptırım uygulanmasına sebebiyet veren fiilin işlenmesinden dolayı sorumluluğu olan programın yapımcısı veya varsa sunucusu, yayının durdurulduğu süre zarfında, aynı veya farklı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hiçbir ad altında başka bir program yapamaz veya sunamaz.” hükmü uyarınca, işlem yapılması hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

d) İdari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan programın yerine, Üst Kurulca gönderilen programların, programın başında; “Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 05.08.2019 tarih ve 2019/32 sayılı toplantısında alınan 11 No’lu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 30.07.2019 tarihinde saat 21.16’da yayınladığı "Şanslı 2" adlı program yayınında, bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma düzenlenerek izleyiciye hediye verilmesine aracılık edilmek suretiyle, 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan, ‘Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde; bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma veya lotarya içeremez, dinleyici ve seyircilere ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine aracılık edemez.’ hükmünün ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır.” metninin anlaşılır şekilde okunarak DVD/CD’de yer aldığı şekliyle ticari iletişim yayını içermeksizin yayınlanmasına, ayrıca anılan metnin program yayını süresince ekranın altında akar yazı ile verilmesine,

e) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “(…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.