Toplantı No : 2019/14
Toplantı Tarihi : 28.03.2019
Karar No : 43

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (FUL TV – FUL YAYINCILIK MEDYA HİZMETLERİ A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 25.03.2019 tarih ve 243 sayılı yazısına konu FUL TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 18.03.2019 tarihinde saat 20:16’da yayınladığı "Mücahid Cihad Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 18.03.2019 tarihinde saat 20:16’da “Canlı Yayın” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Cihad Han’nın yaptığı, "Mücahid Cihad Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, program sunucusu ile programa telefon ile bağlanan izleyiciler arasında geçen diyaloglarda; Canlı yayına telefonla bağlanan ya da sosyal medyadan mesaj gönderen, izleyiciler çeşitli konularda kendisi ve yakınlarında evlenemeyen, iş kuramayan, ailesinde huzursuzluk yaşayan, geceleri çeşitli varlıklar gören, uyuyamayan, bela ve musibet başından eksik olmayan, işleri olumsuzluklarla sonuçlanan vs. sıkıntılar yaşayan izleyenlerin bu sıkıntılarının sebebi ve bunlardan nasıl kurtulabilecekleri, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hususunda program sunucusundan görüş alıp yardım istendiği, program sunucusunun ise, yaşanmakta olan sıkıntının ne olduğunu sorduktan sonra, izleyiciye kendilerine bazı cin kabilelerinin musallat olduğunu, üzerlerinde nazar, büyü, ah vs. paranormal durumların olduğunu belirterek, bu konuda işin ehlinden alınacak doğru dualar, tertipler, rukye vb. uygulamalarda bulunmalarını tavsiye ettiği, büyüden, nazardan, bedduadan, ah almaktan, musallattan dolayı belli bir yaşa gelip bir türlü evlenemeyen, maddi manevi sıkıntılar yaşayan, bedeninde çeşitli marazlar olup da doktora gittiği halde herhangi bir teşhis konulamayan, karı koca arasında sebepsiz yere zuhur eden olumsuzluklardan, musibetten ve musallattan dolayı anormal olaylara maruz kalan kişilerin, ekranda sabit tutulan 0212 822 25 25 numaralı telefonu arayarak ya da programda verilen sosyal medya hesaplarına mesaj atarak kendilerine ulaşmalarının istendiği görülmüştür

İhlale konu programda, sunucunun özellikle psikiyatri bilim dalını ilgilendiren şizofreniden depresyona kadar tedavisi mümkün ya da zor, bir çok psikolojik hastalık belirtilerini kapsayan genel bulguları zikrederek hem bu konuda, hem de hayatın bir aşamasında her insanın karşılaşabileceği günlük sıkıntıları kapsayan serzenişleri, cin musallatı, büyü nazar, ah alma, vb. sebeplerden kaynaklandığını ifade ederek, bunların çözümü için kendisini adres gösterdiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, bununla birlikte konuyla ilgili olarak izleyicilerin RTÜK iletişim merkezine büyü bozma, cin çıkarma vs. sebeplerden dolayı paraları alınmak suretiyle dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri de birlikte değerlendirildiğinde, mezkur yayında kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Kişileri... veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Şubat 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 31.200,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.