Toplantı No : 2019/29
Toplantı Tarihi : 17.07.2019
Karar No : 9

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (METRO RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 11.07.2019 tarih ve 681 sayılı yazısına konu METRO RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 09.07.2019 tarihinde saat 10:08’de yayınladığı "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 09.07.2019 tarihinde saat 10:08’de “Canlı Yayın” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Han’nın yaptığı, "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, sunucu tarafından; "Bizleri arayan kardeşlerimizin yine, dünyevi uhrevi sıkıntılarının, maddi manevi sıkıntılarının, acaba metafizik alemden kaynaklı olup olmadığını araştıracağız. Büyüden, sihirden, cinlerin musallatından, nazardan korkan, ahın ve bedduanın enerjisinden korkan kardeşlerimizin bu korkularını ve bu mevzular hakkındaki sorularını yine inşallah masaya yatıracağız. Programımız devam ettiği müddetçe siz de ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilir, canlı yayına bağlanabilir, isim, anne ismi, sıkıntı, bu üçünü bize söyleme suretiyle sıkıntılarınızın sebebinin tespiti hususunda bizimle istişare edebilirsiniz.", "Bu yaşamış olduklarınız yapılan kaşık büyüleri, kiriş büyüleri, domuz yağı büyüleri, bu yapılanlar acaba hayvanların bağırsaklarını, saçlarınızı, elbiselerinizden parçaları düğümleme suretiyle yapılan acaba düğüm büyüleriyle mi meydana geliyor? Rızık bağlılıkları mı var? Evlilik hususunda kısmet bağlılıkları mı var? Bunu konuşacağız. Karı koca arasına atılan fitne tohumu mu var? Nazar sirayet etti o yüzden mi işler ters gidiyor, bir insanın bir işi düzgün gitmez mi. Hayatın her alanından yüzü gülmeyenler, çeşitli varlıkları görenler duyanlar, bu varlıklar tarafından korkutulanlar, daim bir bunalım içerisinde olanlar, cühenna cinlerinin, musabbar cinlerinin, kulyas cinlerinin, ..... cinlerinin tesiri altında olanlar, "Yandım Allah!" diye nida edenler, işte sizin bu sıkıntılarınızı konuşacağız. Ve bu sıkıntılarınızın da çözümünü konuşacağız aynı zamanda. Bedenimizdeki, hanemizdeki cinleri nasıl defederiz, üzerimizdeki, hanedeki büyü tesirini nasıl defederiz, nazardan nasıl korunuruz? Bunların hepsini, şahsınıza özel tavsiyelerle inşallah sizlere ileteceğiz.", program sunucusu ile programa telefon ile bağlanan izleyiciler arasında geçen diyaloglarda ise; "Abimizin üzerinde 2 tane negatif enerji var. 2 negatif enerji var. Bunlardan birincisi, evet nazar alıyoruz. Bu var, çok nazar geliyor. İnsanlar hasetle bakıyorlar. "Ya sen şunu görüyor musun? Neler neler yapıyor. Belediyeyle de iş yapıyor, orayla da iş yapıyor, bilmem pazarlama yapıyor, bir bakıma ticaret yapıyor yani." Onun cebine giren para şeytandan gelen hasetle başkalarının gözüne batıyor. Yapmayın ya. Maşallah deyin. Tabi bir de haset geldi mi, hasedin devamı da gelebilir bazen Allah korusun. Nazarın ötesinde bir büyü yoluna da müracat ediyorlar. İşte rızık bağlama büyüsü diyoruz ya, malesef böyle bir tesir var abimizin üzerinde. Rızkının bağlanması niyetiyle atılan düğümler, falan oğlu falanın rızık hususunda sürekli darlık yaşasın niyetiyle atılan düğümler, para hususunda onun önüne bir set çekmiş maalesef. Yani büyü tesiri var. Hasedden 3 senedir bir büyü tesiri var üzerinde.", "Sizin üzerinizde 2 adet büyü tesiri var denilebilir hem de onu da söyleyeyim Gülşen abla. Bir, bir defa aranızda bir muhabbetsizlik zuhur etmesi için yapılmış. Yani birbirinize karşı düşman olasanız, birbirinize karşı efendim muhabbetiniz zayıflasın. Abimiz sizden gelen güzel sözleri bile ters anlasın. Ona hayır manada bir cümle kursanız bile sanki onun şerrini istiyormuşsunuz gibi algılasın. Efendim, "canım" deseniz "canın çıksın" demişsiniz gibi algılasın diye bir defa aranıza bir fitne tohumları ekilmiş. Bir bu. İki, bir de Bayram abimizin maalesef basiretinde de bağlılık var. Bakın düğüm büyüsü çeşitlerinden bir tanesidir bu. İnsanları kendilerine bağlıyorlar. Bazen bakıyorsun aşüftenin biri kendine bağlıyor, 14 yıllık evli de olsa karısını gözü görmüyor adamın ya. Çoluğunu çocuğunu gözü görmüyor. Kendisine bağlayanın, sözümüz meclisten dışarı olsun, köpeği gibi oluyor. "Halihazırda oturmuş olduğunuz evde 4 farklı yerde daha büyü tesiri var. 4 farklı yere daha konulmuş malzeme var. Bak sen mutfakta, çok güzel bir arama yaparsan ikisini mutfakta bulacaksın.", "Canlı Bağlantı (Ücretsiz Hat): 0212 700 00 .."  şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu programda, her insanın yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları mümkün olan bazı maddi/manevi ve ruhsal sıkıntıların çoğunun, cin, musallat, nazar, kemik büyüsü, kaşık büyüsü, kiriş büyüsü, domuz yağı büyüsü, bağlılık büyüsü, düğüm büyüsü vb. sebeplerden kaynaklandığının ifade edildiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, dolayısıyla, maddi sıkıntılar, ailevi problemler, sağlık sorunları vb. sorunların nedenini batıl inanışlara ve uygulamalara dayandırıldığı, bu yolla mezkur yayında, kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Kişileri... veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.