Toplantı No : 2019/30
Toplantı Tarihi : 23.07.2019
Karar No : 26

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (METRO RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 18.07.2019 tarih ve 704 sayılı yazısına konu METRO RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 17.07.2019 tarihinde saat 09:19’da yayınladığı "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 17.07.2019 tarihinde saat 09:19’da “Canlı Yayın” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Han’nın yaptığı, "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, sunucu tarafından; “(…) Efendim manevi sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz, dünyevi olarak yaşamış oldukları sıkıntıların sebebini tespit edemeyen metafizik alemden gelen bela ve musibetlere gark olmuş olan, hayatları zehir olmuş zindana dönmüş kardeşlerim, sizler için bu programımızı yapıyoruz. Ekranlarda görmüş olduğunuz numaralarımızdan ücretsiz olarak hiç vakit kaybetmeden bizi arayın. İsim, anne ismi ve sıkıntınızı bize belirterek bizimle istişare edebilirsiniz. Efendim evlenemiyorum diyenler, hastalıklardan kurtulamıyorum diyenler, rızık manasında bir türlü yüzüm gülmüyor diyenler, ne kadar adım atarsam atayım muvaffak olamıyorum diyenler, karı koca rasındaki geçimsizlikten dert yananlar, çalıştığı halde sınavlarından düşük puan alan evlatları olanlar, sebepsiz yere asabiyet, sebepsiz yere sinir, sebepsiz yere sevgisizlik hali olanlar, sebep olmadığı halde evinde huzur olmayanlar, sebepsiz yere yüzü gülmeyenler, psikolojik daralmalardan bunalmalardan kurtulamayanlar, vesveseden başını kaldıramayanlar. Şu manevi sıkıntıların sebebi büyü, musallat veya nazar olabilir mi... bunları konuşuyoruz. Ekranlarda gördüğünüz numaralardan bizleri aradığınız takdirde üzerimizde büyü, musallat veya nazar var mı yok mu bu konuda inşallah istişare etmiş olacağız Allah nasip ederse ve bu sıkıntıların çözümü için tavsiyelerde bulunacağız. program sunucusu ile programa telefon ile bağlanan izleyiciler arasında geçen diyaloglarda ise; “Anne adı nedir Hüseyin abi?- Saliha.- Hüseyin abi 9 sene evvel sirayet eden bir musallat hali var üzerinizde yani 9 senedir devam eden cinlerin tesiri var, yoğun bir tesiri var. Bu nasıl bir tesirdir, bu bizde nasıl etkiler meydana getirir, bunu nasıl izale ederiz, ben anlatacağım siz de bizi televizyondan takip edebilirsiniz.- Hocam şimdi 9 sene evvel böyle bir hal evet doğrudur yaşadım. Maruf bir zat var o da bu ilimi bilen bir insan, ona tam 2014 senesi Haziran ayında gittim, doğrudur dedi böyle bir şey. Sağolsun bana bir şeyler verdi, bir terkip verdi suya koyup böyle suyunu içme gibi... Geçti gitti diye biliyorum...- Yok geçmedi 9 sene evvelki hal hala üzerinde duruyor... Musallatın tamamen noktalanması farklı bir şey, cinin tamamen bedenden def ü ref olması farklı bir şey, gücünün zayıflaması başka bir şey... Belki zaman zaman bu cinin gücü zayıflamış, zaman zaman efendim pes etmek zorunda kalmış ama maalesef 9 senedir üzerinden hiç kalkmayan tasallut tesiri var. Musallat olan bu cinin tesiri 9 senedir üzerinde var olduğu için acayip bir vesvese, aynı zamanda efendim psikolojik bunalım, bedensel sıkıntılar, garabetler ve efendim işlerinde bir bağlılık meydana geliyor... Peki bir insanda musallat varsa yaşamış olduğu hastalıkların tamamı, yaşamış olduğu olumsuzlukların küllü bu musallattan kaynaklı mıdır, her şeyin sebebini de musallata bağlamak yanlış olur…-Peki kendi kendine konuşurken niye konuşuyormuş?- Bir şeyler söylüyorlarmış, o da gülüyor.- Ona bir şeyler mi söylüyorlarmış.- Evet herhalde bir şeyler söylüyor, gülüyor. Olmadık şeyler, ışık görüyorum diyor. Kalbim sıkışıyor, benim boğazımı sıkıyorlar, daralıyorum, bunalıyorum......- Adı ne oğlunun?- Özgür. Bir tek çocuğum olacak, o da böyle şeytanın elinde oyuncak oldu.- ... Tasallut var oğlunda belli bariz bir şey zaten. Alenen boğazını sıkıyorlar, çeşitli varlıklar görüyor, duyuyor. Burda Gul kabilesinin musallatı var. Senin yapacağın tek şey rukye... Özgür'ü rukyeden başka hiçbir şey iyileştiremez.", "CANLI Bağlantı (Ücretsiz Hat): 0212 700 00 ..", "Avrupa Danışma Hattı: +49 619678041.." şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu programda, her insanın yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları mümkün olan bazı maddi/manevi ve ruhsal sıkıntıların çoğunun, cin, büyü, musallat vb. sebeplerden kaynaklandığının ifade edildiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, dolayısıyla, maddi sıkıntılar, ailevi problemler, sağlık sorunları vb. sorunların nedenini batıl inanışlara ve uygulamalara dayandırıldığı, bu yolla mezkur yayında, kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Yayın hizmetleri... kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.