Toplantı No : 2019/30
Toplantı Tarihi : 23.07.2019
Karar No : 27

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (METRO RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 18.07.2019 tarih ve 703 sayılı yazısına konu METRO RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 18.07.2019 tarihinde saat 09:44’de yayınladığı "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 18.07.2019 tarihinde saat 09:44’de “Canlı Yayın” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Han’nın yaptığı, "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, sunucu tarafından; “Bu programımızda da metafiziksel sıkıntılarımızı konuşacağız... Sebebini tespit edemediğimiz ve içerisinde bulunduğumuz o olumsuzlukların inşallah metafizik alemdeki sebebini tespit etmeye çalışacağız. Eğer bir sıkıntının dünyevi sebebi yoksa görünen bir sebebi yoksa bunun görünmeyen bir sebebi vardır. Bu görünmeyen sebepleri içerisinde barındıran alemin adı ise metafizik alemdir... Bu görünmeyen sebeplerden olan büyüden bahsedeceğiz ve üzerimizde acaba bir büyü tesiri var olabilir mi bunu konuşacağız. Bu görünmeyen sebeplerden biri olan musallattan bahsedeceğiz. Cinlerin bir insanın bedenine sirayet etmesiyle beraber böyle bir problem meydana geliyor olabilir mi bunu konuşacağız. Efendim nazardan kem gözün sirayetiyle beraber ehli hasedin zihnindeki kıskanç enerjinin üzerimize sirayet etmesiyle beraber meydana gelen problemlerden bahsedeceğiz... Sizler de üzerinizde var olan problemlerin büyü gibi nazar gibi musallat gibi bir sebebinin var olduğu hususunda şüpheye sahipseniz hiç vakit kaybetmeyin ve ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayın. Hatlarımız tamamen ücretsizdir. program sunucusu ile programa telefon ile bağlanan izleyiciler arasında geçen diyaloglarda ise; (…) Efendim aslında evlenmenizden evvel de yapılan büyü var... Lakin evlenmenizle beraber etkileri meydana gelmeye başlamış. Yani sizin zaten bir birliktelik gerçekleştirmeniz, bir evlilik gerçekleştirmeniz, bir yuva kurmanız, bu yuva kurulsa da saadetli olmanız birileri tarafından ne yapılmamış, istenmemiş...- Evet ben o uğraşan kişiyi tahmin edebiliyorum aslında.- 4 defa büyü yapılmış, 4 defa tekrar edilmiş bu 9 sene içerisinde... İnşallah kardeşlerim sizi not etsinler. Hususi bir görüşme ayaralayabilirlerse istişare ederiz konuşuruz, gerekli tavsiyeleri veririz inşallah, tamam.…Efendim Ayşe ablamızın yaşamış olduğu problem cin musallatı. Cinlerin tesir etmesi... Cinler insanlara aşık olabilir mi, evet olabilir. Kulyaz kabilesi, Liyetli kabilesi cinler aleminden bu iki taife insanlara aşık olarak da musallat olabiliyorlar diye bizler bu ekranlar vesilesiyle hep söylüyoruz. Aşık cin musallatı meydana geldiği zaman bir defa tüm musallatlarda var olduğu gibi kişinin üzerinde bir daralma bunalma, anormal hareketler ne diyor akşam ezanı esnasında evde duramıyordum, anormal bir hareket mi evet... Ezan duyunca kendileri rahatsız olduğu gibi musallat oldukları bedenin de rahatsız olmasına sebep olabiliyorlar... Burada zaten sizin efendim çok gençliğinize giden bir aşık cin tasallutu var. Evlenmenizle beraber problem artıyor neden çünkü nasıl bir insan diğer insana aşık olduğu zaman kıskanırsa cinin de aşık olduğu zaman bir kıskançlık hadisesi meydana gelir... Ama kızınızdaki bir musallat değil onu söyleyim... Sadece sizden ona tesir var. Sizdeki musallat giderse ondaki bu tesir de gider... Siz de rukye ile aşık cin tasallutundan kurtulabileceğinizi unutmayın inşallah diyelim.", "Canlı Bağlantı (Ücretsiz Hat): 0212 700 00 ..", "Avrupa Danışma Hattı: +49 619678041.." şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu programda, her insanın yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları mümkün olan bazı maddi/manevi ve ruhsal sıkıntıların çoğunun, cin, büyü, enerji, musallat vb. sebeplerden kaynaklandığının ifade edildiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, dolayısıyla, maddi sıkıntılar, ailevi problemler, sağlık sorunları vb. sorunların nedenini batıl inanışlara ve uygulamalara dayandırıldığı, bu yolla mezkur yayında, kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Yayın hizmetleri... kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.