Toplantı No : 2019/31
Toplantı Tarihi : 31.07.2019
Karar No : 14

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (metro RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 26.07.2019 tarih ve 727 sayılı yazısına konu metro RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 22.07.2019 tarihinde saat 10:49’da yayınladığı "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 22.07.2019 tarihinde saat 10:49’da “Canlı Yayın” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Han’nın yaptığı, "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, sunucu tarafından; “Bizleri arayan kardeşlerimizin yine dünyevi uhrevi sıkıntılarının, maddi manevi sıkıntılarının acaba metafizik alemden kaynaklı olup olmadığını araştıracağız. Büyüden, sihirden, cinlerin musallatından, nazardan korkan, ahın ve bedduanın enerjisinden korkan kardeşlerimizin bu korkularını ve bu mevzular hakkındaki sorularını yine inşallah masaya yatıracağız. Program devam ettiği müddetçe siz de ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilir, canlı yayına bağlanabilir, isim, anne ismi, sıkıntı, bu üçünü bize söyleme suretiyle sıkıntılarınızın sebebinin tespiti hususunda bizimle istişare edebilirsiniz. Efendim belli bir yaşa gelip evlenemeyen, yuva kuramayan, evlendiği halde tıbbi olarak da efendim sebebi tespit edilemediği halde yıllarca çocuk sahibi olamayan, karı koca arasında şiddetli sürekli geçimsizlik hali var olan, eşler arasında birbirlerinden artık nefret, tiksinme hali gelmiş olan kardeşlerimiz, ... Bu yaşamış olduklarınız yapılan kaşık büyüleri, kiriş büyüleri, domuz yağı büyüleri, bu yapılanlar acaba hayvanların bağırsaklarını, saçlarınızı, elbiselerinizden parçaları düğümleme suretiyle yapılan acaba düğüm büyüleriyle mi meydana geliyor. Rızık bağlılıkları mı var, evlilik hususunda kısmet bağlılıkları mı var bunu konuşacağız... Çeşitli varlıkları görenler, duyanlar, bu varlıklar tarafından korkutulanlar, daim bir bunalım içerisinde olanlar, cühenna cinlerinin, musabbar cinlerinin, kulyas cinlerinin, liyetli cinlerinin tesiri altında olanlar... Sihir dediğimiz, büyü dediğimiz, musallat dediğimiz hadise aslında anadan evlada geçebilir. Yani bu tesir nesilden nesile ne yapabilir, devam edebilir... Ufak bir çocukta büyü olur mu, oluyor işte kendinden önceki nesilden geçmiş yani... Senin niye İstanbul'a gelme imkanın var mı diyorum ha hususen bizle görüşmen için çünkü bir sihir, bir büyü temizlenebiliyor ama o sihrin o büyünün sorumlusu olan cin bazen bedene yapışıp kalabiliyor, büyünün bitmesiyle beraber bedenden gitmeyebiliyor, sihir tesiri iptal olsa da musallat hali olarak bu sıkıntı devam edebiliyor... Rukye esnasında hemen bedendeki cin lisana geldi, videosu var bende duruyor hala. Ben bazen atıyorum instagrama bu videoları, cinlerin lisana geldiği videoları… Çok ileri seviyede musallat ancak rukye ile ortadan kalkar. Sen, bi not alsın kardeşlerim, sen de bi kendini ayarlamaya çalış, bir şekilde muhakkak yüz yüze görüşelim inşallah.""Canlı Bağlantı (Ücretsiz Hat): 0212 700 00 ..", "Avrupa Danışma Hattı: +49 619678041.." şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu programda, her insanın yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları mümkün olan bazı maddi/manevi ve ruhsal sıkıntıların çoğunun, cin, büyü, enerji, musallat vb. sebeplerden kaynaklandığının ifade edildiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, dolayısıyla, maddi sıkıntılar, ailevi problemler, sağlık sorunları vb. sorunların nedenini batıl inanışlara ve uygulamalara dayandırıldığı, bu yolla mezkur yayında, kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Yayın hizmetleri... kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 115.169,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.