Toplantı No : 2019/31
Toplantı Tarihi : 31.07.2019
Karar No : 15

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (metro RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 26.07.2019 tarih ve 725 sayılı yazısına konu metro RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 23.07.2019 tarihinde saat 10:38’de yayınladığı "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 23.07.2019 tarihinde saat 10:38’de “Canlı Yayın” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Han’nın yaptığı, "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, sunucu tarafından; “Efendim şu güzel saatlerde bir canlı yayınımızda daha "Metafizik Aleme Yolculuk" programı ile beraberiz. Sizler de programımız devam ettiği müddetçe ekranlarda görmüş olduğunuz numaralarımızdan ücretsiz olarak bizleri arayabilecek ve canlı yayına bağlanabileceksiniz inşallah… Bir kimse uzun seneler geçmesine rağmen hala evlenemiyorsa, atmış olduğu adımlarda yüzü gülmüyor maddi manada büyük problemler yaşıyor ise üzerinde bir büyü tesiri olabilir mi bunu konuşacağız... Acaba birileri atmış oldukları düğümlerle kısmet bağlama büyüsü mü yaptılar? Acaba kilit büyüleri ile mi bu olumsuzluklar yaşanıyor? Bunları konuşacağız. Yoksa liyetli veya kulyas kabilesinden bir cin musallat oldu aşık oldu da o yüzden mi kişi evlenemiyor veya zellenbur kabilesinden bir cinin musallatı ile mi beraber paranın bereketinde garabet yaşanıyor. Para geliyor gelmiyor değil de nereden gelip nereye gittiğini anlayamıyorum acayip bir bereketsizlik var diye dert yanıyor abim ablam… Bir türlü kurtulamadığınız sıkıntıların eğer büyü, nazar, musallat gibi görünmeyen görülen alemin ötesinden gelen bir sebebi varsa onun da çözümü var… Kübra ablam sende 9 senedir var olan bir tasallut hali var. Gözeneklerimize dahi nüfuz edebilmelerine biz ne diyoruz; musallat diyoruz. Efendim işte bu varlıkların cinler aleminden Bekir kabilesinin musallatının üzerinizde var olduğunu söyleyebiliriz. Hangi kabile musallat olursa olsun ortak belirtiler nelerdi; üzerimizdeki aşırı yorgunluk, çok çalışmadığımız halde aşırı çalışmış gibi yorgunluk hissetmek, aşırı bitkinlik sanki dağdan taş taşımışız gibi üzerimize çöken ağırlık, sırtımızda apartmanlar varmış gibi veya biraz sonra çok kötü bir şey olacakmış gibi sadrımıza oturan olumsuz hissiyat bunlar hep musallat belirtileridir… Peki bir de siz de sinir hali var. Bekir cinlerinin musallatında bunu biz görüyoruz. Bir kimsede aşırı sinir varsa cinler aleminden Bekir kabilesi musallat olmuş demektir. Efendim ileri seviyede işte bu istilah haline giderse, zapt haline giderse Allah korusun bir bakarsın kişide fındık kabuğunu doldurmayacak meselelerden kıyametleri koparan olumsuz haller var yani sebepsiz yere ortalığı ayağa kaldırırlar. Cinnet geçirdi derler ya cinnet geçirdi, cinnet geçirir Bekir cinlerinin tasallutu varken bir kimse… Efendimiz aleyhisselam bu rahatsızlık için ne diyor geçici cin uğraması tarifinde bulunuyor efendimiz yani insanlığın en eski hastalıklarından biri olduğu halde bugün hala buna tıbbi çözüm bulunamaması efendimizin bir mucizesidir. Niye çünkü zaten bu rahatsızlık tıbbi bir mevzu değil yani. Bu efendimizin de tabiriyle cinlerin bedene tesir etmesi ile meydana gelen bir problem, kasılmalar efendim geçici belki hafıza kaybı efendim kelimelerin kuramama gibi bir problem bayılmalar herkeste biraz daha farklı zuhur edebilir… Bu tasalluttur, musallattır çözümü ise rukyedir. Müracaat edilecek rukye yolu yani Firdevs abla asla ümitsizlik içerisinde olma yani bu sıkıntıyı ölene kadar yaşayacağım diye düşünme. Hatta bak sana şunu söyleyeyim eğer sosyal medya kullanıyorsan bizim "instagram" hesabımızda bir video var. Epilepsi hastası bir kardeşimizin seansa geldiği bir video bize. Ben sana o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum tamam mı. Gör yani işin şifasının var olduğunu gör zaten instagram adresimiz yazıyor ekranda o videoyu mutlaka izle ve sonunda epilepsi rahatsızlığı yaşayan  o kardeşimizin söylediklerini de dinle nasıl şifa bulduğunu nasıl dua ettiğini izleyeceksin göreceksin ve rukye yolunun bunun çözümü olduğunu asla unutma tamam." "Canlı Bağlantı (Ücretsiz Hat): 0212 700 00 ..", "Avrupa Danışma Hattı: +49 619678041.." şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu programda, her insanın yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları mümkün olan bazı maddi/manevi ve ruhsal sıkıntıların çoğunun, cin, büyü, enerji, musallat vb. sebeplerden kaynaklandığının ifade edildiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, dolayısıyla, maddi sıkıntılar, ailevi problemler, sağlık sorunları vb. sorunların nedenini batıl inanışlara ve uygulamalara dayandırıldığı, bu yolla mezkur yayında, kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Yayın hizmetleri... kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 115.169,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.