Toplantı No : 2019/37
Toplantı Tarihi : 10.09.2019
Karar No : 12

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (metro RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 09.09.2019 tarih ve 857 sayılı yazısına konu metro RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 28.08.2019 tarihinde saat 10:19’da yayınladığı "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 28.08.2019 tarihinde saat 10:19’da “Canlı Bağlantı” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Han’nın yaptığı, "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, sunucu tarafından; “Eğer bir sıkıntının dünyevi sebebi yoksa bunun görünmeyen bir sebebi vardır, bu görünmeyen sebepleri içerisinde barındıran alemin adı ise metafizik alemdir. İşte bu görünmeyen sebepleri inşallah bu programımız vesilesiyle konuşmuş olacağız. Bu görünmeyen sebeplerden olan büyüden bahsedeceğiz ve acaba üzerimizde bir büyü tesiri var olabilir mi bunu konuşacağız, bu görünmeyen sebeplerden biri olan musallattan bahsedeceğiz, cinlerin bir insanın bedenine sirayet etmesiyle beraber böyle bir problem meydana geliyor olabilir mi bunu konuşacağız. Efendim nazardan kem gözün sirayetiyle beraber ehli hasetin zihnindeki kıskanç enerjinin üzerimize sirayet etmesiyle beraber meydana gelen problemlerden bahsedeceğiz. Bu sıkıntıların hepsini konuşacağız efendim. Sizler de üzerinizde var olan problemlerin; büyü gibi, nazar gibi, musallat gibi bir sebebinin var olduğu hususunda şüpheye sahipseniz hiç vakit kaybetmeyin ve ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayın. Hatlarımız tamamen ücretsizdir. Canlı yayına bağlanan kardeşlerimiz bizlere ücretsiz bir şekilde ulaşacaklardır. Üzerimde büyü, nazar ya da musallat var mı diyen herkes bizleri arayıp danışabilir kardeşlerim. Hemen vakit kaybetmeden inşallah telefonlarımızı alarak birlikteliğimizi başlatıyoruz.", program sunucusu ile programa telefon ile bağlanan izleyiciler arasında geçen diyaloglarda ise; “…Evet üzerinizde kardeşlerimizin de izah ettiği gibi bir negatif enerji tesirinin var olduğunu söyleyebiliriz. İşlerinizde sizleri muvaffak etmeyen, ticaretinizde yüzünüzün gülmemesine sebep olan, tam birşeyler yapacağız para kazanacağız derken sizleri eskisinden de kötüye sürükleyen maalesef efendim var olan bu negatif enerjiden kaynaklı bir problemdir. Rabbim yardımcınız olsun inşallah diyelim.”, “... Şimdi 25 sene evvel yapılan bir büyü var bu ailenin üzerinde, ne büyüsü mezar büyüsü diye dile getirdiğimiz yani kişinin veya kişilerin mezara girene kadar yüzlerinin gülmemesi niyetiyle yapılan büyü. Mezara girene kadar hiçbir işlerinde muvaffak olamamaları niyetiyle yapılan bir büyü. Hangi efendim aile bireyleri hangi alanda mutlu olmak isterlerse, hangi alanda ilerlemek isterlerse o hususlarda yüzleri gülmesin ve mezara girene kadar gam keder çeksinler niyetiyle yapılan bir büyü. İşte aile bireylerinden biri maddi problem yaşar, hep söylüyorum bunu. Aile niyet edilerek yapılan büyülerde var olan veya musabbar cinlerinin haneye musallat olmasıyla beraber meydana gelen bir problemdir bu. Ancak ailenin tamamının niyet edilmesi gerekir. Kimisi maddi problem yaşar, kimi manevi sıkıntılar, bunalmalar, daralmalar yaşar... Ama aile bireylerinin her birinde meydana gelen aşırı bir problem hali zuhur eder. Efendim isminde K harfi olan bir kadından geliyor bu aileye bu büyü... 25 sene evvel müracaat etmiş olduğu büyü yoluyla beraber size maalesef bu sıkıntıları yaşatıyor. Allahım izale etsin inşallah diyelim.”, "Canlı Bağlantı (Ücretsiz Hat): 0212 700 00 .." “Avrupa Danışma Hattı: +49 619678041..” şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu programda, her insanın yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları mümkün olan bazı maddi/manevi ve ruhsal sıkıntıların çoğunun cin, büyü, nazar, musallat vb. sebeplerden kaynaklandığının ifade edildiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, dolayısıyla, maddi sıkıntılar, ailevi problemler, sağlık sorunları vb. sorunların nedenini batıl inanışlara ve uygulamalara dayandırıldığı, bu yolla mezkur yayında, kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Yayın hizmetleri... kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Temmuz 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.