Toplantı No : 2019/37
Toplantı Tarihi : 10.09.2019
Karar No : 13

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (metro RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 09.09.2019 tarih ve 851 sayılı yazısına konu metro RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 30.08.2019 tarihinde saat 13:16’da yayınladığı "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 30.08.2019 tarihinde saat 13:16’da “Canlı Bağlantı” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Han’nın yaptığı, "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, sunucu tarafından; “Nedir bu metafiziksel sıkıntılar, görünmeyen dünyada sebebini anlayamadığımız problemler, olumsuzluklar. Bir, mesela büyü. Üzerimizde büyünün var olduğuna dair şüpheler var ise eğer üzerimizde büyü olabilir diye bir zanna sahipsek niye çünkü büyük sıkıntılar yaşıyoruzdur, o zaman işte bizi arayacaksınız. Üzerimizde böyle bir büyü tesiri var olabilir mi? Biz de bunu inşallah istişare edeceğiz. Metafizik sıkıntılardan bir tanesi cinler evet cinler aleminden gelen bir sıkıntı var olabilir mi üzerimizde? Betir cinlerinin musallatıyla aşırı sinir hali, Musabbar cinlerinin tesiriyle ailede meydana gelen şiddetli geçimsizlik, Zellenbur cinlerinin tesiriyle maddi manada problemler, Liyetli veya Kulyas cinlerinin musallatıyla evlilik hususunda meydana gelen problemler, Vesnan cinlerinin musallatıyla vesvese hususunda meydana gelen problemler, Dasim cinlerinin musallatıyla karı koca arasında meydana gelen şiddetli geçimsizlikler, Ervah cinlerinin tesiriyle çocuklarımızda meydana gelen anormallikler, aşırı sinir halleri, çocukta kapasitede zayıflık, yaşıtlarıyla aynı seviyede olamama, sebebsiz yere ağlama gülme, birileriyle olmayan birileri ile konuşma gibi olumsuzluklar.Büyü yaparak evliliği elde ediyor...Şimdi senin bunu yaşamanın sebebi bir defa üzerinde var olan devam eden bir büyü tesiri var. Efendim dört farklı büyü yapılmış. Dört farklı büyü yapılmış sadece yapılan bir büyüde yok. Efendim hassaten yaklaşık dokuz buçuk sene evvelden itibaren dokuz dokuz buçuk sene evvelden itibaren görmeye başladığın tesirler var.... Özellikle şunu söyleyeyim; isminde "k" harfi olan Kahramanmaraş'ın "k"si olan bir kadın var. Bu kadından da siz çok zarar alıyorsunuz. Adında "k" harfi olan buna da dikkat etmeniz lazım.... Büyü dediğimiz, sihir dediğimiz hadise nedir, cinler kullanılarak yapılır diye daha evvelden izah ettik değil mi... Büyünün sorumlusu olan cinler var. Bu cinler davet edilerek mendel dedikleri davetlerle bu büyüler gerçekleştirilmiş olur. Büyü tertipleri aynı zamanda bir cin davetidir. Büyü ile beraber gelen cin o büyünün sorumlusu olarak büyü yapılan kişinin üzerine gider ve o problemlerin yaşanması için ne yapar, mücadele eder. Büyü ile beraber gelen cinler şahsa musallat olmamışlar olsa bile yani bir musallat hadisesi gerçekleşmemiş olsa bile o kişi büyü ile gelen cinleri zaman zaman hissedebilir. Onların sesini duyabilir. Onlardan gelen ağırlığı hissedebilir. Onların varlığından zaman zaman haberdar olabilir.”, “Hocam ben on buçuk yıl önce bana büyü yapmışlardı. Ondan sonra bir türlü iş, her şeyimi kaybetmek üzereyim hocam bir bakabilir misiniz? Anne adı ne idi Hasan abi? Dudu oğlu Hasan. Hayatta sürekli kayıplar yaşıyorum diyorsun. Evet,hala devam ediyor hocam. Yedi sene evvel tekrar edilmiş ama büyü bu. Tamam da hocam ne yapmamız lazım? Yani sadece on buçuk sene evvel yapıldı bitti değil efendim tekrar edilmiş yani. Hocam ben sizinle görüşmüştüm bir kere daha. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana Hasan abi, bu mezara gömülecek bir dua var gömdün mü sen onu? Yok hocam, gönderdiğinizde o yoktu hocam. Allah Allah ne zaman görüştük senle biz? Ramazanda görüştüydük hocam. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım sizi ben bir not alayım. Çünkü bu tarz hadiselerde yani birilerinin inatla devam etmiş olduğu büyü yoluna müracaat üst üste büyü yoluna müracaat etmiş olduğu hadiselerde ben bunu hep söylüyorum; o büyünün iptalinin gerçekleşmesi ve aynı zamanda bir daha yapılan büyününde kişinin üzerine kesinlikle tesir edememesi için İmam Gazali Hazretleri'nin mezar tılsımı muhakkak uygulanmalıdır. Hazret buyuruyor, o kişi götürüp o tılsımı mezara gömdüğü andan itibaren hem üzerindeki büyülerin iptali meydana gelir hem de kişi mezara girene kadar bir daha ona büyü yapılmaz diyor.”, “Canlı Bağlantı (Ücretsiz Hat): 0212 700 00 .." “Avrupa Danışma Hattı: +49 619678041..” şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu programda, her insanın yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları mümkün olan bazı maddi/manevi ve ruhsal sıkıntıların çoğunun, cin, büyü, nazar, musallat vb. sebeplerden kaynaklandığının ifade edildiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, dolayısıyla, maddi sıkıntılar, ailevi problemler, sağlık sorunları vb. sorunların nedenini batıl inanışlara ve uygulamalara dayandırıldığı, bu yolla mezkur yayında, kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Yayın hizmetleri... kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Temmuz 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.