Toplantı No : 2021/14
Toplantı Tarihi : 07.04.2021
Karar No : 16

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının bir yıl içinde ikinci kez tekraren ihlali nedeniyle 32’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca Yayın Lisans İptali, (PARK TV – ZİRVEPARK RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 06.04.2021 tarih ve 696 sayılı yazısına konu PARK TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 06.04.2021 tarihinde saat 07:48’de yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 06.04.2021 tarihinde saat 07:48’de yayın akışı esnasında, ekranın altında akar bant şeklinde, kişi ve şehir isimleri ile birlikte telefon numaralarının gösterildiği, akar bandın üstünde sabit olarak "TV yaz Adını İlini ve Numaranı 4788'e Gönder" ve yine sabit olarak akar bandın altında daha küçük puntolarla "Bu servisin bedeli tüm vergiler dahil 19.8 TL'dir. Mesajınız en az 3 kere yayınlanmaktadır. MH: 021298730.." şeklinde ibarelerle, sms yoluyla arkadaş bulmaya yönelik yayınlara yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu yayında, kişi isimlerinin ve bulundukları şehir ile birlikte telefon numaralarının tanışma, arkadaş bulma amacıyla verildiği, hattın yüklü tarife ücretleri nedeniyle izleyicilerin ağır maddi külfetle karşılaşabilecekleri, bilgi ve tecrübe eksiklikleri nedeniyle sömürülme ihtimallerinin olduğu, bunun yanı sıra ekranda görülen numaraları çocuk ya da genç izleyicilerin arayabilecekleri ve çocuk istismarı gibi ağır travmatik olaylar dahil olmak üzere farklı istismar vakaları ile karşılaşılabileceği, dolayısıyla arkadaş bulmaya yönelik hatlar üzerinden kazanç sağlama amacıyla kamusal sorumluluk anlayışından uzak bir yayıncılık sergilendiği  kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara... sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez..." hükmünün ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Anılan yayın kuruluşu hakkında; evvelce Üst Kurul’un 03, 10.02.2021 tarih ve 2021/05, 06 sayılı toplantılarında alınan 68, 69, 58, 59, 61, 62 No’lu kararları ile, 29, 30, 31.01.2021 tarihli yayınlarında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının ihlali nedeniyle idari para cezası müeyyidesinin uygulanmasına karar verildiği, anılan kararların kuruluşça 17, 20.02.2021 tarihinde tebellüğ edildiği, bu defa, 18.02.2021 tarihli yayını nedeniyle, Üst Kurul’un 24.02.2021 tarih ve 2021/08 sayılı toplantısında alınan 37 No’lu kararı ile, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle aynı Kanun’un 32’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 10 gün süreyle yayınının durdurulmasına karar verildiği, Üst Kurul Kayıtlarından anlaşılmış olmakla; kuruluşun 06.04.2021 tarihinde saat 07:48’de yayınladığı ticari iletişim yayınında, SMS yoluyla arkadaş bulmaya yönelik yayınlara yer vermek suretiyle, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde ikinci kez tekraren ihlali nedeniyle; Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan kuruluşun YAYIN LİSANSININ İPTALİNE karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Benzer bir konuyla ilgili olarak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 10.10.2018 tarih ve 2018/1336 Esas No, 2018/1215 karar no’lu “6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara,… arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez” hükmü ile Kanunla açıkça yasaklanmış bulunan bir faaliyetin, günlük yayın akışı içerisinde olağan bir şekilde sunulmasının yayın ilkesinin ağır bir ihlali olduğu dikkate alındığında, Kanunda öngörülen üst sınırdan yaptırım uygulanmasında orantılılık ilkesine ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” şeklindeki kararı da birlikte değerlendirildiğinde; anılan yayın kuruluşun 06.04.2021 tarihinde saat 07:48’de yayınladığı ticari iletişim yayınında, SMS yoluyla arkadaş bulmaya yönelik yayınlara yer vermek suretiyle, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle; Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca anılan yayın kuruluşu hakkında ihlalin ağırlığı, ihlalin mahiyeti, anılan madde ile korunmak istenen kamusal menfaat ve kuruluşa ait müeyyide sicili göz önünde bulundurularak, YAYIN LİSANSININ İPTALİNE karar verilmesi takdir edilmiştir.

Bu itibarla;

ZİRVEPARK RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı “PARK TV” logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 06.04.2021 tarihinde saat 07:48’de yayınlanan ticari iletişim yayınında, SMS yoluyla arkadaş bulmaya yönelik yayınlara yer vermek suretiyle, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının bir yıl içinde ikinci kez tekraren ihlali nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki ilkelerle dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının on güne kadar durdurulmasına; ikinci tekrarı halinde ise, yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca YAYIN LİSANSININ İPTALİNE,

Yayın Lisansının iptaline rağmen yayınına devam etmesi halinde, 6112 sayılı Kanun’un “Adli Yaptırımlar” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır." hükmü uyarınca işlem yapılacağı hususunun, kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

İlgili kuruluşun yayın lisansının iptal edildiği hususunun Kanun’un 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere TÜRKSAT A.Ş.’ye bildirilmesine,

Ayrıca, Reklam Kurulu Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları, (a) bendinde belirlenen ilkeler çerçevesinde incelemek ve gerektiğinde denetim yapmak” hükmünün uygulanması ve uygun görülmesi halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 77’nci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılmasını teminen dosyanın Reklam Kurulu’na gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.