Toplantı No : 2017/28
Toplantı Tarihi : 12.07.2017
Karar No : 13

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının ihlali nedeniyle Yayın Durdurma (HAZAN TV – BİRİŞ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK İLETİŞİM A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 10.07.2017 tarih ve 734 sayılı yazısına konu HAZAN TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 03.07.2017 tarihinde saat 14:00-15:00 saatleri arasındaki yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 03.07.2017 tarihinde 14:00-15:00 saatleri arasındaki bir saatlik yayınında; tüm gün aralıksız müzik klibi yayınıyla birlikte, "İstihdam Köşesi: İş-Eleman Arayanlar İçin Haz Yaz Mesajını 6688'e Gönder." şeklinde SMS gönderenlerin isimleri, yaşları, yaşadıkları şehirler ve telefon numaraları gibi kişilerin kişisel ve iletişim bilgilerinin ekranda akar yazıyla yer aldığı, yazının alt kısmında küçük puntolarla, "Tüm Operatörler için 9.8 KKTCELL için 8.61 TL.dır. MH:02129873099" şeklinde ibarelerin ekrana getirildiği görülmüştür.

Kuruluşun söz konusu yayını ile; Kişisel bilgilerin önüne "İstihdam Köşesi: İş- Eleman arayanlar için HAZ yaz mesajını 6688'e gönder" şeklinde bir ibare koymak suretiyle, arkadaş ve eş bulma hatlarını iş ve eleman bulma hizmeti olarak gösterme gayretinde olduğu, buna göre, yayında yer verilen istihdam köşesine rağmen, SMS numaralarına mesaj gönderen kişilerin telefon numaralarının ekrana getirilmesinin arkadaş bulma amacı taşıdığı, dolayısıyla söz konusu yayınla izleyicilerin ve mesaj gönderen kişilerin eş ve arkadaş bulmasına zemin hazırlandığı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle, HAZAN TV logosu ile yayın yapan kuruluşun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde,... sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez..." hükmünü ihlal ettiği sabit görülmüştür.

Kuruluşa, Üst Kurul’un 31.05.2017 tarih ve 2017/22 sayılı toplantısında alınan 32 No’lu karar ile, 12.05.2017 tarihinde 19:00-20:00 saatleri arasındaki arkadaş bulmaya yönelik yayınına ilişkin olarak; 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının ihlali nedeniyle idari para cezası ile 5 kez program durdurma müeyyidesinin uygulanmasına karar verildiği, karara ilişkin tebligatın KEP ortamı üzerinden yayıncı kuruluşun KEP hesabına 25.06.2017 tarihinde teslim edildiği, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır." hükmünden hareketle yayıncı kuruluşa tebligatın 30.06.2017 tarihinde yapılmış sayıldığı, tebligatın kuruluşça 30.06.2017 tarihinde tebellüğ edildiği belirlenmiştir.

Bu itibarla;

1) BİRİŞ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK İLETİŞİM A.Ş. unvanlı ve “HAZAN TV” logolu kuruluşun 03.07.2017 tarihinde SMS yoluyla arkadaş bulmaya yönelik yayınlara yer vermek suretiyle, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; 6112 sayılı Kanun’un 32’inci maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan "8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki ilkelerle dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının on güne kadar durdurulmasına; ikinci tekrarı halinde ise, yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca yayının ON (10) GÜN SÜREYLE DURDURULMASINA,

6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususu ile yayın durdurma tarihinin kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

2) İhlale konu yayında arkadaş bulma hizmetlerine yönelik SMS numarasının kullanılması nedeniyle, dosyanın; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.” ve “Tüketicinin ve son kullanıcının korunması” başlıklı 48 inci maddesindeki; “Kurum, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketici ve son kullanıcıların, hizmetlere eşit koşullarda erişebilmelerine ve hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik usul ve esasları belirler.” hükümleri kapsamında, değerlendirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.