Toplantı No : 2018/52
Toplantı Tarihi : 26.12.2018
Karar No : 18

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İPC (SHOW TV – AKS TELEVİZYON REKLAMCILIK VE FİLMCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 27.11.2018 tarih ve 956 sayılı yazısına konu SHOW TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 22.11.2018 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan “Çarpışma” adlı dizi film yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

SHOW TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta, canlı bir bombanın futbol maçı çıkışında gerçekleştirdiği terör eyleminin konu edinildiği “Çarpışma” adlı dizi filmin 22.11.2018 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan bölümünde, maçı izlemek için orada bulunan dizi film karakteri Başkomiserin vücuduna bomba düzeneği bağlanmış bir canlı bombayı fark edip onu alnından vurmak suretiyle etkisiz hale getirdiği ve devamında büyük bir patlamanın meydana geldiği, patlamanın şiddeti ile kırılmış camlar, alevler, yardım çığlıkları, siren sesleri ile vurgulanırken yerdeki kopuk bacak parçasının ekrana yansıdığı, kendisi de yaralı olan Başkomiserin etrafa saçılmış vücutlarından bazı parçaları kopmuş yaralılar ve parçalanmış cesetler arasında dolaşırken yerde duran bir bacağın dizden aşağısı kopmuş kanlar içindeki parçasını tutup kaldırdığı, sağlık görevlilerine "ayak var orada, onu alın" diye seslendiği görülmüştür.

Bilindiği üzere, Televizyonun tüm kitle araçları içerisinde en kolay erişilen ve en yaygın kullanılan araçlardan birisi olması nedeniyle, yayın kuruluşlarının ekranlardan yansıyan şiddet görüntülerinin başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm izleyicileri olumsuz yönde etkileyeceği, izlenen şiddet sahnelerinin toplumda giderek duyarsızlık oluşmasına yol açacağı hususuna özen göstermesi beklenmektedir.

Ayrıca, “Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde “Korumalı saatler; “Çocuk ve gençlerin, yayınları izleme veya dinleme ihtimali olan 24:00-05:00 saat aralığı dışındaki zaman dilimi” şeklinde tanımlanmıştır.

Korumalı saatler içerisinde ekrana getirilen, ihlale konu dizi film konu itibariyle her ne kadar kurgusal yapımlar olsa da, şiddet içeren sahnelerin çocuk ve genç kitle üzerinde bırakabileceği psikolojik etki ve yaratabileceği travma konusunda gerekli hassasiyet gösterilmeden (yeterince flulaştırılmadan) ekrana yansıtılarak, bu kitlenin zararlı içeriklere maruz bırakıldığı, bu nedenle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. …” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ekim 2018 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 32.610.719,25 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde iki (%2) 652.214,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.