Toplantı No : 2018/48
Toplantı Tarihi : 29.11.2018
Karar No : 13

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ile 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İPC. (KANAL YALOVA – KANAL YALOVA TELEVİZYON VE YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 26.11.2018 tarih ve 942 sayılı yazısına konu KANAL YALOVA logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 20.11.2018 tarihinde saat 11:39’da yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 20.11.2018 tarihinde saat 11:39’da yayınladığı "Blue Stihl Testere ve Samsung S7 " marka cep telefonu tanıtım ve satışına ilişkin ticari iletişim yayınında; sunucu tarafından; “Efendim, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük televizyon kampanyası yapmak için şu an itibariyle canlı canlı ekranlarınızdayız ve sizler evlerinizde, işyerlerinizde bizleri izlemeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlar açın bakın internetten araştırın 800 lira ile efendim 1100 lira arası fiyatları değişiyor. Biz bugün sezon başladı biliyorsun ki artık odunlar kesilecek motorlu testereler kullanılacak. Sadece bugün geçerli olan bir kampanyayla biz bu motorlu testereyi sizlere 349 liraya göndereceğiz. Sadece bugün için geçerli bir kampanya. Bütün Türkiye'mize canım Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Efendim dediğim gibi bugün geçerli olan bir kampanyayla son saatlerimizi yaşıyoruz artık arkadaşlar yavaş yavaş kampanyamızı da bitireceğiz son saatler gün içerisinde en fazla bir ya da iki kere daha bu reklamı duyacaksınız sonrasında zaten günün kampanyası sona erecek böyle bir kampanyayı daha hiçbir yerde duyamayacaksınız. Evet dediğimiz gibi Blue Stihl MSC 230 modelimizle birlikte cep telefonunuz bedavaya geliyor Samsung S7 edge modelimizi göndereceğiz bu anlamda Samsung'a da Blue Stihl'e de çok teşekkür ediyoruz.”, “Stihl Testere, Samsung S7 Telefon, Orjinal Alman Malı, 2 Yıl Garantili, %100 İade-Değişim" ve "Blue Stihl Testere ve Samsung S7 Cep Telefonu Kampanyası 349 TL” şeklinde yazılı ve sözlü ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu yayında, tanıtımı yapılan motorlu testerenin piyasa fiyatının yaklaşık 1.899 TL, bununla birlikte bedava gönderileceği söylenen cep telefonunun piyasa fiyatının ise 2.699 TL olduğu, dolayısıyla bu iki ürünü arayan herkese 349 TL’ye gönderileceği şeklinde piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan beyanlarla ürünün pazarlamasının yapıldığı, sadece bir günlük kampanya olduğu belirtilerek reklamın o güne özel bir sürede ekrana getirildiği izlenimin verildiği, oysa aynı gün içinde ve ertesi günde birçok kez reklamın aynı ifadelerle tekrarlandığı, izleyicilerin ürünü almalarında zamanın sınırlı olduğu mesajının verildiği, yayının canlı olmadığı halde canlı yayınmış gibi orijinal ürün görselleri ve özellikleri kullanılarak vatandaşların yanıltıldığı, dolayısıyla yanıltıcı, eksik ve çelişkili bilgiler sunulduğu ve böylece söz konusu yayının izleyicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Ayrıca, söz konusu ticari iletişim yayınına girişte ve çıkışta kapak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ile 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasının (c) bendinde yer alan, "Ticari iletişim.....Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek, zorundadır.” hükmü ile aynı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolayca ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." hükmünün ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

Bu itibarla; aynı yayınla, birden fazla yayın ilkesi ihlali olduğundan ve her iki ihlalin de idari para cezası yaptırımını gerektirdiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, bahse konu ihlallerden en ağır (tek) cezanın verilmesi öngörüldüğünden,

İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ekim 2018 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 120.000,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 17.065 (onyedibinaltmışbeş) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “…8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.