Toplantı No : 2016/48
Toplantı Tarihi : 28.09.2016
Karar No : 36

Karar Konusu : Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.

Unvanlı Kuruluşun Çağrı İşareti Değişikliği Talebi

Üst Kurul Başkanı İlhan YERLİKAYA’nın gündem dışı olarak;

“İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 28.09.2016 tarih ve 22240 sayılı “Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Çağrı İşareti Değişikliği Talebi” konulu yazısının görüşülüp karara bağlanmak üzere gündeme alınmasını öneriyorum."

Şeklindeki beyanına istinaden yapılan oylamada, konunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilerek görüşmelere geçilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ulusal radyo (R1) lisans müracaatı bulunan ve 6112 sayılı Kanun’un Geçici’4 üncü maddesi kapsamında yayınlarına “Genel Yayın” türünde devam eden “Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş." unvanlı kuruluşun “Radyo Mega” olan radyo çağrı işaretini “CRITURK” olarak değiştirme talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlgili mevzuata uyulması ve kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmamak şartıyla, her türlü ad ve bu adı tasvir eden blok grafikler logo olarak; sesli duyurular ise çağrı işareti olarak kullanılabilir. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili zorunludur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, logo ve çağrı işaretlerini Üst Kurul izni ile değiştirebilirler.” hükmü ile Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “Üst Kurul nezdinde tescili zorunlu olan logo ve çağrı işaretleri Üst Kurulun izni ile değiştirilebilir. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili için ilgili makam nezdinde marka tescil başvurusunun ibrazı zorunludur.” hükmü kapsamında Türk Patent Enstitüsü’ne "CRITURK” ibaresi ile marka tescil başvurusunda bulunan “GBTIMES GLOBAL BROADCASTING TANITIM AJANSI A.Ş.”nin çağrı işareti kullanım sözleşmesi düzenlediği “Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.” unvanlı kuruluşun “Radyo Mega” olan radyo çağrı işaretinin “CRITURK” olarak Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine ve anılan yayın kuruluşunun yeni çağrı işaretiyle yayın yapmasına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.