Toplantı No : 2019/04
Toplantı Tarihi : 16.01.2019
Karar No : 7

Karar Konusu : Program durdurma müeyyidesinin uygulanmaması nedeniyle 6112 sayılı Kanun’un 32’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Yayın Lisans İptali (MÜZİK TÜRK – EBRU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 14.01.2019 tarih ve 43 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

MÜZİK TÜRK logosuyla yayın yapan EBRU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluşun, 06.11.2018 tarihinde saat 12:34’de yayınladığı ticari iletişim yayını nedeniyle Üst Kurul’un 14.11.2018 tarih ve 2018/46 sayılı toplantısında alınan 16 No’lu karar ile, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının ihlali nedeniyle anılan Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca program yayınlarının 07, 08, 09, 10 ve 11 Ocak 2019 tarihlerinde saat 12:34'te olmak üzere beş (5) kez durdurulmasına karar verildiği, anılan kararın kuruluşça 17.12.2018 tarihinde tebellüğ edildiği, tam gün bazında yapılan taramalar sonucunda söz konusu yayın kuruluşunun program durdurma müeyyidesini uygulamayarak, Üst Kurul kararının gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. (07, 08, 09, 10, 11.01.2019 tarihli tam gün/yayınları).

Bu itibarla;

1) EBRU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı ve “MÜZİK TÜRK” logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "... Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca YAYIN LİSANSININ İPTALİNE,

2) İlgili kuruluşun yayın lisansının iptal edildiği hususunun Kanun’un 29’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere TÜRKSAT A.Ş.’ye bildirilmesine,

3) Yayın lisansının iptaline rağmen yayınına devam etmesi halinde, 6112 sayılı Kanun’un “Adli Yaptırımlar” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır." hükmü uyarınca işlem yapılacağı hususunun, kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.