Toplantı No : 2021/14
Toplantı Tarihi : 07.04.2021
Karar No : 18

Karar Konusu : Yayın durdurma kararının uygulanmaması nedeniyle 6112 sayılı Kanun’un 32’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Yayın Lisans İptali ve 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yasal işlem yapılması, (HM – KAFUL RADYO VE TELEVİZYON İLETİŞİM REKLAM YAY

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 02.04.2021 tarih ve 695 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

05.02.2021 tarihinde saat 12:22’de yayınladığı ticari iletişim yayını nedeniyle evvelce Üst Kurul’un 17.02.2021 tarih ve 2021/07 sayılı toplantısında alınan 28 No’lu kararı ile, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle anılan Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 10 gün süreyle yayınlarının durdurulmasına karar verilen ve 23.02.2021 tarihinde Üst Kurul Kararını tebellüğ ettiği tespit edilen HM logosuyla yayın yapan “KAFUL RADYO VE TELEVİZYON İLETİŞİM REKLAM YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş tarafından söz konusu Üst Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 4. İdare Mahkemesinde açılan davada; Mahkemenin 24.02.2021 tarih ve 2021/359 Esas sayılı kararı ile "… davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına" karar verildiği, sonrasında Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 17.03.2021 tarihli ara kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararının tebliğini müteakip yayıncı kuruluşun, Üst Kurulun 17.02.2021 tarih ve 2021/07 sayılı toplantısında alınan 28 No’lu kararı gereği olarak 10 gün süreyle yayın durdurma müeyyidesini uygulaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi'nde (SKAAS) yapılan incelemede, HM logolu kuruluşun 24.02.2021 tarihinde saat 00:00'da uygulamaya başladığı yayın durdurma müeyyidesini söz konusu yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle 24.02.2021 tarihinde saat 17:10 itibarı ile sona erdirdiği ve yayınlarına devam ettiği, 17.03.2021 tarihli yürütmenin durdurulması isteminin reddine kararının UYAP’ta incelenmesinde UETS üzerinden davacı vekiline 18.03.2021 gönderildiği ve Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi gereğince 23.03.2021 tarihinde davacı vekiline tebliğ edilmiş sayıldığı, bu bağlamda kuruluşun 18.03.2021 tarihi sonrasındaki yayınları ve mahkeme kararının davacı vekiline tebliğ edilmiş sayıldığı 23.03.2021 tarihinden sonraki yayınlarının, yayın durdurma müeyyidesini uygulanıp uygulanmadığı yönünden incelemesinde, 18.03.2021 tarihinde saat 15:34'e kadar farklı bir Üst Kurul Kararının gereği olan yayın durdurma müeyyidesini uygulayan kuruluşun saat 15:34'ten itibaren ise yayınlarına devam ettiği, mahkemece verilmiş iptal veya yürütmenin durdurulması kararı bulunmamasına rağmen yayın durdurma müeyyidesini uygulamaksızın, kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam ettiği görülmüştür.

Bu itibarla;

1) KAFUL RADYO VE TELEVİZYON İLETİŞİM REKLAM YAYINCILIK A.Ş. unvanlı ve “HM” logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca YAYIN LİSANSININ İPTALİNE,

2) İlgili kuruluşun yayın lisansının iptal edildiği hususunun Kanun’un 29’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere TÜRKSAT A.Ş.’ye bildirilmesine,

3) Yayınları geçici olarak durdurulmasına rağmen yayınlarına devam etmesi nedeniyle; 6112 sayılı Kanun’un “Adli Yaptırımlar” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır." hükmü uyarınca, yasal işlem başlatılmasına,

4) Yayın lisansının iptaline rağmen yayınına devam etmesi halinde, 6112 sayılı Kanun’un “Adli Yaptırımlar” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır." hükmü uyarınca işlem yapılacağı hususunun, kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.