Toplantı No : 2019/11
Toplantı Tarihi : 06.03.2019
Karar No : 15

Karar Konusu : Yayın durdurma müeyyidesinin uygulanmaması nedeniyle 6112 sayılı Kanun’un 32’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Yayın Lisans İptali ve 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yasal işlem yapılması, (WORLD BEAUTY CHANNEL– İSTANBUL FM 106 TELEVİZYON İLETİŞİM A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 04.03.2019 tarih ve 155 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

WORLD BEAUTY CHANNEL logosuyla yayın yapan İSTANBUL FM 106 TELEVİZYON İLETİŞİM A.Ş. unvanlı kuruluşun, 15.10.2018 tarihinde saat 08:10’da yayınladığı ticari iletişim yayını nedeniyle evvelce Üst Kurul’un 18.10.2018 tarih ve 2018/42 sayılı toplantısında alınan 7 No’lu karar ile, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle anılan Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 10 gün süreyle yayınlarının durdurulmasına karar verildiği, kuruluşça söz konusu Üst Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada; Ankara 13. İdare Mahkemesinin 06.11.2018 tarih, 2018/2132 E. sayılı ara kararıyla "… davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına" karar verildiği, söz konusu yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itiraz üzerine, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 17.01.2019 tarih, E.2018/2763 sayılı ara kararı ile "yürütmenin durdurulması isteminin reddine" karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararının yayıncı kuruluşa 08.02.2019 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen yayıncı kuruluşun, YD ret kararını almış olduğu tarihin ertesi günü 09.02.2019 tarihinde saat 00:00:01 itibari ile yayınlarını durdurması gerekirken, Üst Kurulun 18.10.2018 tarih ve 2018/42-7 No’lu kararı ile verilen on (10) gün süreyle yayın durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve Üst Kurul kararının gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. (Klip 09.02.2019 takip eden yayınları)

Bu itibarla;

1) İSTANBUL FM 106 TELEVİZYON İLETİŞİM A.Ş. unvanlı ve “WORLD BEAUTY CHANNEL” logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca YAYIN LİSANSININ İPTALİNE,

2) İlgili kuruluşun yayın lisansının iptal edildiği hususunun Kanun’un 29’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere TÜRKSAT A.Ş.’ye bildirilmesine,

3) Yayınları geçici olarak durdurulmasına rağmen yayınlarına devam etmesi nedeniyle; 6112 sayılı Kanun’un “Adli Yaptırımlar” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır." hükmü uyarınca, yasal işlem başlatılmasına,

4) Yayın lisansının iptaline rağmen yayınına devam etmesi halinde, 6112 sayılı Kanun’un “Adli Yaptırımlar” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır." hükmü uyarınca işlem yapılacağı hususunun, kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.